06 mar. - 27 mar. 2023
Convocatòria

Subvencions per a Museus i Col·leccions Museogràfiques

Resum de les bases per a acollir-se a les ajudes als ajuntaments de la província de València i els consorcis que tinguen un museu etnològic o col·lecció museogràfica permanent reconeguts o en tràmit de reconeixement.

 • L’objecte d’aquestes subvencions és la realització d’activitats de cultura tradicional o popular, de manteniment, museogràfiques, educatives, culturals o de difusió per part dels museus etnològics locals.

 

 • Finançament i quantia El finançament de la despesa global de 184.000 euros derivada de la concessió, es farà efectiva amb càrrec al Pressupost de la Diputació de València de l'exercici 2023, d'acord amb la distribució següent:
  • a)  Import de 175.000 euros a l'aplicació pressupostària 301.33302.46200 (ajuntaments).
  • b)  Import de 9.000  euros a l'aplicació pressupostària: 301.33302.46700 (consorcis).

 

 • Presentació  de  sol·licituds  El  termini  de  presentació  de  sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de  l'endemà de la publicació  d'aquest  extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

 

 • Altres  dades  Les  sol·licituds,  dirigides  al  president  de  la  Diputació,  es presentaran en la seu electrònica de la Diputació de València (www.sede.dival.es), en la carpeta d'Ajuntaments. En aquestes es declararà responsablement que l'entitat no està  incursa en cap  de  les  prohibicions per a obtindre  la  condició de beneficiària previstes en l'article 13 de la LGS i en l'article 6 de l’OGS. En el cas que es presenten en  termini diverses  sol·licituds  s'entendrà  com  a  vàlida la presentada  en  última instància. A les sol·licituds s'haurà d'adjuntar la següent documentació:
  • a) Document   acreditatitu   del   reconeixement  del museu o col·lecció museogràfica permanent per part  de  la  Generalitat  Valenciana.  Si  s’ha  formulat  la sol·licitud  de  reconeixement  sense que haja  recaigut  cap  resolució  expressa  per la Generalitat Valenciana, còpia de la sol·licitud citada.
  • b) Descripció del programa d’activitats que s’han de realitzar, amb indicació expressa de la data d’inici i terminació d’aquestes. En el programa d’activitats també s’haurà d’indicar l’activitat expositiva, educativa  i  cultural  del  museu,  com  també  els horaris d’obertura d’aquest.
  • c) Pressupost  detallat  per  conceptes  de  despeses  i  ingressos  (si n’hi ha) previstos per a realitzar el programa d’activitats  subvencionable. No  s'admet la reformulació de les sol·licituds.
    
06 mar. - 27 mar. 2023