Accessibilitat

Introducció i aplicació normativa

L'accessibilitat tracta de suprimir, o minimitzar, les barreres amb les quals es troben determinats grups de persones mentre es navega per Internet, de manera que facilita l'accés a la informació. Les dificultats de navegació més habituals estan relacionades amb la tecnologia utilitzada i solen referir-se a:

 • Problemes de visió, audició o mobilitat.
 • Dificultat per a entendre el contingut.
 • Navegació poc intuïtiva.
 • Mala connexió dels equips.
 • Navegadors que no interpreten bé el contingut.
 • Absència de perifèrics.
 • Mal contrast del contingut.

L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia considera que els diferents llenguatges i suports sorgits a conseqüència dels avanços tècnics, així com les àmplies possibilitats que actualment ofereixen les noves tecnologies, han de disposar-se al servei d'una major accessibilitat i garantir un accés a la informació múltiple i igualitari. 

A fi de fer efectiu aquest propòsit, L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia ha considerat, per a aquesta web (www.letno.es), els criteris i els processos regulats en el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. No obstant això, aquest lloc web és parcialment conforme amb el citat Reial decret a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació:

 • Falta de conformitat amb l'RD 1112/2018 - Aspectes no conformes: 
 1. Podrien existir fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web.
 2. Podran existir en el portal continguts en anglès l'idioma del qual no estigui etiquetat correctament. 
 3. Podran existir fallades puntuals en l'ús d'algunes etiquetes de marcat semàntic, marcat de paràgrafs, absència de descripció i estructuració en taules. 
 4. Podrà existir un marcat incorrecte d'imatges decoratives. 
 5. Podrà existir algun vídeo que no contingui subtítols.
 6. Podrà existir determinat ús incorrecte de rols i estats WAI-ARIA en components com ara els arbres de navegació, acordions, etc.
 • Podran existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. 

Sol·licitud d'informació queixes i suggeriments

Si ho considera oportú, l'usuari pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a de l'RD 1112/2018) informant sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web o transmetre altres dificultats d'accés al contingut. Així mateix pot formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web a través del formulari de contacte d'aquest lloc web que es troba en el marge de dret inferior d'aquesta pàgina.

Totes les comunicacions seran rebudes i tractades per L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia.

Així mateix, i d'acord amb l'article 12 del RD 1112/2018, podrà presentar sol·licituds d'informació accessible i queixes presentades i registrades conforme als requisits establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, i no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l'article 12.5 de citat Reial decret, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia.

Aplicació i vigència

 • La present declaració d'accessibilitat s'aplica a www.letno.es. 
 • La present declaració d'accessibilitat va ser preparada el 14 de maig de 2021.
 • El mètode emprat per a la present declaració ha estat una avaluació manual realitzada per Digital Value S.L
 • Última revisió de la declaració: 14 de maig de 2021.

Recomanacions d'accés

 • Resolució de pantalla: 1280 x 720.
 • Versions dels navegadors: Edge, Firefox, Google Chrome