Advertències legals

 
Titularitat del lloc web
 
Aquest web és un domini a Internet de titularitat de l'Excma. Diputació Provincial de València: Diputació Provincial de València. CIF: P-4600000-F
Seu i domicili social:
Plaça de Manises núm 4. CP 46003, València.
Telèfon: (34) 963882525 / Fax: (34) 963882914
Correu electrònic: diputaciodirecte@dival.es
 
Objecte
 
La Diputació Provincial de València, mitjançant aquest espai web, posa a disposició dels diferents usuaris l'accés i utilització de serveis i informació referits tant al seu àmbit d'actuació com, si és el cas, proporcionats per tercers.
 
Condicions d'ús
 
Es considera usuari del present lloc web a qualsevol que accedisca i utilitze el mateix. La condició d'usuari comporta la total acceptació de les condicions establertes en les presents Advertències Legals i en les especials que puguen establir per a determinats serveis i utilitats. Els usuaris adquireixen el compromís d'ajustar la seva actuació a les citades condicions i a observar el disposat per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement.
 
Quan siga necessària la utilització d'una contrasenya o nom d'usuari per accedir a algun contingut o servei d'aquest lloc web, l'usuari queda obligat a mantenir-la en secret ia fer d'ella un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya l'usuari respondrà de la utilització que d'ella haguen pogut fer terceres persones.
 
Els drets de propietat intel·lectual del contingut, informació, gràfics, disseny, multimèdia, aplicacions, productes, serveis i qualsevol altre material d'aquest lloc web són propietat de la Diputació de València, llevat que s'especifique el contrari. Els autors de les imatges són Iván Navarro, Pau Monteagudo i Héctor Juan. La pàgina web ha estat disenyada per Digital Value. Queda, per tant, prohibida la seva còpia, reproducció, distribució, publicació, descàrrega, exhibició o transmissió en qualsevol format o mitjà, incloent mitjans electrònics, mecànics, reprogràfics, de gravació o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de la Diputació i, si escau, del propietari del copyright o drets d'autor.
 
Qualsevol ús no autoritzat de materials continguts en aquesta web pot vulnerar lleis de copyright, de registre de marques, de drets de propietat intel·lectual, de privacitat, publicitat, i altra legislació sobre comunicació. Queda prohibida la utilització dels continguts d'aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.
 
Els usuaris d'Internet que accedisquen a aquest lloc web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic; però, tal autorització no arriba a la cessió posterior a tercers dels elements reproduïts ni la seva instal·lació en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. Queda absolutament prohibida la distribució, modificació, alteració, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no siga expressament autoritzat per la Diputació de València.
 
La Diputació de València no és responsable del mal ús que els usuaris realitzen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d'actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l'accés a qualsevol contingut que aparegue en el mateix o de tancar-lo sense previ avís.
 
La Diputació de València no és responsable dels continguts situats fora de la seua web, en els llocs web de tercers, als quals es pugui accedir mitjançant oa través d'enllaços situats en el lloc web de la Diputació. La Diputació informa que tals links i enllaços que apareixen a la seva web tan sols constitueixen una informació a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació i serveis a Internet sobre les matèries a què es refereixen, on el visitant podrà si escau ampliar o complementar les dades ofertes en aquest web, advertint expressament que això no suposa un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita d'aquests llocs de destinació i per tant, es declina tota la responsabilitat relativa al resultat obtingut a través d'aquests enllaços hipertextuals; en particular, el visitant declara conèixer que la Diputació no garanteix de cap manera les condicions i/o correcta prestació dels serveis o qualitat dels productes oferts a l'usuari, per tercers aliens a la mateixa, als llocs web pugui accedir mitjançant enllaços establerts en qualsevol de les pàgines de la Diputació, de manera que aquesta no serà responsable en cap cas de la disponibilitat i dels continguts facilitats pels altres llocs web visitats a través de tals enllaços, com tampoc ho serà de l'eventual incompliment per part de tals tercers de la normativa vigent i particularment d'aquella que regula el comerç electrònic, la defensa i protecció de consumidors i usuaris i la relativa a protecció de dades de caràcter personal.
 
En el cas de fòrums oberts o espais d'opinió en les seves pàgines web, la Diputació de València no s'obliga a controlar les opinions o informacions abocades pels usuaris, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguin resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquin una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als presents termes i condicions.
 
La Diputació de València no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a la Diputació de València, o com a conseqüència d'ajustos o problemes tècnics propis; així com de danys que puguin ser causats per virus informàtics i per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació.
 
La informació administrativa publicada en aquest lloc web té caràcter merament orientatiu; per tant, ni substituïx la publicitat dels documents que s'hagin de publicar en Diaris i Butlletins Oficials, l'edició és l'únic instrument que dóna fe de l'autenticitat i del contingut dels mateixos, ni de la mateixa pot derivar-se efecte jurídic vinculant algun, devent l'usuari contrastar la citada informació amb l'existent en els Diaris i Butlletins Oficials, si escau, o amb la obrant en les dependències pertinents de l'Administració. En concret, aquesta informació no podrà ser vinculant en la resolució de procediments administratius ni al·legar-se en processos contradictoris amb l'Administració Pública. En conseqüència, la Diputació de València no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis que l'ús d'aquesta informació pogueraTer ocasionar.
 
Les directrius seguides per la Diputació de València en matèria de protecció de dades de caràcter personal són les exposades en l'apartat Política de Privacitat d'aquest lloc web.
 
La Diputació de València es reserva el dret de modificar els termes i condicions establerts en les presents Advertències Legals.